Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.starchild.cz, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (StarChild s.r.o) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 10%, 15%, či 21% DPH. Cena za dopravu (poštovné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání – viz níže.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Provozovatel internetového obchodu www.starchild.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s Nařízení m(EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále dle anglické zkratky GDPR). Celé znění Zásad zpracování osobních údajů najdete zde.

 

Další podmínky nákupu na Slovensko upravuje bod 6.

 

2. Možnosti platby za zboží

V našem internetovém obchodě www.starchild.cz máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

a) hotově - tento způsob platby použijete v případě, že chcete zboží zaplatit přímo při osobním odběru a zboží si odvézt sami; k hotovostní platbě Vám vydáme elektronickou účtenku s fiskálním kódem;
b) dobírkou - v případě, že si zboží necháte zaslat balíkem na Vámi uvedenou adresu a budete platit hotově. Platba dobírkou není zpoplatněna, je ZDARMA;
c) bankovním převodem - na základě zálohové faktury převedete peníze za zboží na náš účet. K ceně zboží se připočítává cena přepravného (zásilková služba InTime nebo GLS).
 

U objednávek, jejichž hodnota přesáhne 2.000 Kč je dopravné po ČR zdarma! Toto se nevztahuje na opětovné zaslání nevyzvednutých zásilek.

 

3. Převzetí zboží

 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako Doručovací adresa. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (schovejte pro případnou reklamaci).

Kupující zboží převezme po zaplacení částky za zboží + dopravy, od řidiče zásilkové služby.

Zákazník je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Je-li zboží poškozeno, pak musí zákazník převzít balík "s výhradou" a nejpozději do 3 dnů telefonicky informovat StarChild s.r.o. o případných škodách na zboží.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném (nepopsaném!) obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na naši adresu: Vysoká 35, 466 02 Jablonec nad Nisou (pokud se pro vrácení zboží rozhodnete využít služeb České Pošty, dejte nám o tom prosím vědět, abychom ji mohli očekávat - často od pošty nedostaneme ani zásilku, ani avízo o ní, a zásilky se vrací odesílateli jako nevyzvednuté, děkujeme za pochopení). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

5.  Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.starchild.cz (viz níže) a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

6.  Prodej na Slovensko

Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na objednávky, kde je koncovým odběratelem subjekt ze Slovenska a dodací adresa je taktéž na území Slovenska.

Zákazník má možnost zaplatit cenu v měně Euro na náš účet u Tatra banky (prosím přepněte vlevo od vyhledávacího pole měnu na EUR). Za objednávku se platí vždy bankovním převodem na účet prodávajícího vedený na Slovensku. Platba je provedena na základě výzvy k platbě předem. Pokud zákazník není plátcem DPH, pak je součástí ceny vždy i DPH v souladu s českými legislativními předpisy. Dopravné na Slovensko je účtováno 7 euro včetně DPH, u objednávek vyšších než 300 euro je doprava ZDARMA. Není zde možné zvolit způsob platby dobírkou.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.starchild.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2009, aktualizace 1.4.2016.

Reklamační řád www.starchild.cz

1. Záruční podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

2. Vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
1) e-mailem na adresu info@starchild.cz
2) písemným oznámením na adresu:
Vysoká 34
466 02 Jablonec nad Nisou
Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do 3 pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (sídlo provozovny prodávajícího apod.).

Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu).

Je-li závada na zboží opravitelná, je bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím
c) používáním zboží v nevhodných podmínkách
d) zboží bylo poškozeno živly
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.